Kallelse till årsmöte i Göteborgs badmintonklubb 2022

Härmed kallas till årsmöte i Göteborgs badmintonklubb

Datum
Söndagen den 23 oktober 2022

Tid
13.00-15.00

Plats
Fjäderborgen, Södra Viktoriagatan (Nedre hallen)

Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i Fjäderborgen senast en vecka före mötet.

Förslag till föredragningslista för Göteborgs badmintonklubbs årsmöte den 23/10 2022 kl. 13-15

 1. Inledning och välkomna
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  • a) Motion: Individuell träning
  • b) Motion: Förtroendeuppdrag, krav på engagemang från medlemmar i vissa träningsgrupper
 13. Föredragning av AB Fjäderborgens verksamhet. AB Fjäderborgens styrelse, eller den styrelsen utser, föredrar bolagets årsredovisning och verksamhet samt presenterar budget och verksamhetsplan.
 14. Val av
  • a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  • b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
  • d) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år*
  • e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  • f) ombud till möten där Göteborgs badmintonklubb har rätt att vara representerad genom ombud
  • g) ombud som ska företräda Göteborgs badmintonklubbs aktier vid AB Fjäderborgens bolagsstämma.
 15. Eventuellt övriga frågor som har anmälts under punkt 6**

*) I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

**) Beslut i fråga om större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för Göteborgs badmintonklubb eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!

/Styrelsen för Göteborgs Badmintonklubb genom Maria Jarl, ordförande