Kallelse till årsmöte 2021


Tid: 31 oktober kl 13.00
Plats: Fjäderborgen

Alla dokument finns här

Förslag till dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Föredragning av AB Fjäderborgens verksamhet. AB Fjäderborgens styrelse, eller den styrelsen utser, föredrar bolagets årsredovisning och verksamhet samt presenterar budget och verksamhetsplan.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där Göteborgs badmintonklubb har rätt att vara representerad genom ombud

g) ombud som ska företräda Göteborgs badmintonklubbs aktier vid AB Fjäderborgens bolagsstämma.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för Göteborgs Badmintonklubb eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.